Rejestracja spółek i Prawo spółek

– przyspieszona rejestracja spółek w trybie S24 w terminie nie przekraczającym 1 dnia od daty złożenia wniosku;

– analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,

– zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów, a także wprowadzanie zmian w tych dokumentach

– rozwiązywanie konfliktów pomiędzy akcjonariuszami/ wspólnikami,

– przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),

– pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,

– konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie), doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych, sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,

– reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,

– reprezentacja przed sądami w postępowaniach dot. wyłączenia wspólników,

– rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.

Translate »