Prawo budowlane i nieruchomości

Nieruchomości to przede wszystkim inwestycje – często obejmujące dorobek niemal całego życia. Z naszych doświadczeń wynika, iż wsparcie prawne może okazać się pomocne na każdym z etapów dowolnej inwestycji w nieruchomości.
Rozpatrując ewentualność inwestycji w nieruchomość, kolejne etapy naszego działania to:
1. Wybór właściwego miejsca i działki spełniającej nasze wymogi inwestycyjne.
W tym zakresie możemy pomóc sprawdzając stan prawny działki (czy rzeczywiście jest własnością sprzedającego, czy nie ciążą na niej jakieś obciążenia, czy sprzedający nie ma długów lub zobowiązań, które przejdą na nabywcę działki), możliwość wybudowania zaplanowanego domu lub lokalu (sprawdzamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dane w innych lokalnych urzędach), możliwość przyłączenia odpowiednich mediów, odpowiedni dostęp do dróg publicznych, planowane lokalne inwestycje w przyszłości, które mogą zaszkodzić naszej inwestycji lub ją uatrakcyjnić.
2. Odpowiedni projekt budowlany spełniający nasze oczekiwania estetyczne i użytkowe – możliwy zakup gotowego projektu lub zlecenie jego opracowania.
Na tym etapie możemy pomóc w zakresie negocjacji ze sprzedawcą projektu lub projektantem – zwłaszcza ta ostatnia umowa wymaga precyzji w zapewnieniu, iż nasze oczekiwania i wyobrażenia zostaną dokładnie uwzględnione przez projektanta. Nasze bogate doświadczenia w ocenie projektów budowlanych także mogą okazać się przydatne.
3. Wybór odpowiedniego wykonawcy naszej inwestycji.
Zwłaszcza ten etap inwestycji wymaga szczególnej staranności. Konieczne jest stworzenie umowy, która z jednej strony określać będzie precyzyjnie nasze prawa i obowiązki wykonawcy, jednak z drugiej strony pozwoli na bardzo częste w trakcie budowy modyfikacje, bez konsekwencji w postaci „windowania” ceny lub zagrożenia przerwaniem prac. Konieczne jest szczegółowe zbadanie, czy wykonawca zamierza wykonać inwestycje własnymi środkami, czy też będzie się posługiwał podwykonawcami (należy pamiętać, iż możemy zostać zobowiązani do zapłaty na rzecz takich podwykonawców nawet jeśli ich nie poznaliśmy w trakcie budowy i nawet wtedy, gdy w całości się z naszym wykonawcą rozliczyliśmy, jeżeli umowa nie zostanie odpowiednio skonstruowana!). Ważna jest także (spośród wielu innych istotnych elementów takiej umowy) kwestia gwarancji i rękojmi za wykonane prace, tak aby niesumienność wykonawcy nie stała się naszym problemem po odebraniu inwestycji lecz stanowiła wyłączny problem takiego wykonawcy.
4. Zapewnienie ewentualnego nadzoru, który dopilnuje, aby inwestycja została zrealizowana wg oczekiwań.
Opcja z której coraz częściej się korzysta przy prywatnych inwestycjach. Stosunkowo niewielki wydatek poczyniony na ten cel zwykle zaoszczędza mnóstwo innych wydatków, a przede wszystkim eliminuje ukryte wady inwestycji, które mogą się ujawnić już po upływie okresów gwarancyjnych. Także i w tym zakresie ważna jest precyzyjna konstrukcja umowy, aby nadzór nie był tylko formalny, lecz był nadzorem praktycznym, kwitującym wykonawcę z każdego ważnego etapu inwestycji (stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, prace wykończeniowe itp.).
Powyższe przykłady wskazują, iż na każdym z etapów wsparcie prawne może zapewnić wartość dodaną, zapewniającą bezproblemowe użytkowanie inwestycji przez wiele lat jej funkcjonowania.

Wsparcie Kancelarii w zakresie prawa budowlanego obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

– przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych związanych z procesami inwestycyjnymi,

– przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z procesem budowanym, m.in. o roboty budowlane, o wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i in.

– doradztwo w procesach przygotowania i koordynowania inwestycji w budownictwie, w tym realizowanych w oparciu o warunki FIDIC przygotowanie umów związanych z projektami architektonicznymi budynków;

– przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

– pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie legalizacji samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i innych robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

– przygotowanie projektów umów o roboty budowlane, w tym doradztwo w zakresie zabezpieczania zapłaty za roboty budowlane doradztwo w zakresie realizacji kompleksowych projektów deweloperskich, w tym tworzenie i negocjowanie umów developerskich, także pod katem unikania stosowania niedozwolonych klauzul umownych

– doradztwo prawne na rzecz inwestorów lub wykonawców  w procesie inwestycyjnym; tworzenie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych

– reprezentacja inwestorów w zakresie dokumentacji prawnej przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

– reprezentacja w sprawach spornych przed sądami i urzędami na wszystkich etapach (sądy powszechne, sądy administracyjne (WSA, NSA), KIO))

– doradztwo w procesach inwestycyjnych, a w tym w szczególności realizowanych w oparciu o warunki FIDIC.

 

Translate »