klauzula rodo na stronę

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Radcy Prawnego r. pr. Mariusz Kurowski,
ul. Szałwiowa 18, 40-750 Katowic, NIP: 954-164-06-61, m.kurowski@biuroprawne.org.pl, tel.
32 307 16 46.
2. Administrator sprawuje ochronę danych osobowych we własnym zakresie.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania
odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres,
dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Call Now Button