Optymalizacja podatkowa

·      opiniowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych lub projektów umów  pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,

·       optymalizacja podatkowa transakcji majątkowych z uwzględnieniem minimalizacji obciążeń w zakresie podatku od spadków i darowizn;

·       przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej, wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach,

·       sporządzanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatki od czynności cywilnoprawnych,

·       przeglądy prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (audyty podatkowe)

·       zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (sprawy o odszkodowania kierowane przeciwko administracji podatkowej),

·       reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych.