Rejestracja spółek i Prawo spółek

 • Ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń /zgromadzeń wspólników, opracowywanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • przyspieszona rejestracja spółek w trybie S24 w terminie nie przekraczającym 1 dnia od daty złożenia wniosku;
 • analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,
 • zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów, a także wprowadzanie zmian w tych dokumentach
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy akcjonariuszami/  wspólnikami,
 • przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),
 • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
 • konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie),
  doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych,
  sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,
 • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dot. wyłączenia wspólników,
 • rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.