Rejestracja spółek i Prawo spółek

·      Ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń /zgromadzeń wspólników, opracowywanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,

·      przyspieszona rejestracja spółek w trybie S24 w terminie nie przekraczającym 1 dnia od daty złożenia wniosku;

·      analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,

·      zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów, a także wprowadzanie zmian w tych dokumentach

·      rozwiązywanie konfliktów pomiędzy akcjonariuszami/  wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami (shareholder agreements),

·      pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,

·      konstruowanie programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej (opcje menadżerskie),

·      doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych,

·      sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,

·      reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,

·      reprezentacja przed sądami w postępowaniach dot. wyłączenia wspólników,

·      rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych.